دلم گرفته شهیدان مرا  ببرید
       مرا زغربت این خاک تا خدا ببرید
               مرا که خسته ترینم کسی نمی خواهد
                                 کرم نموده  دلم را مگرشماببرید