1-خدایا...
من لذت گناه را ترک میکنم تو تحریم لذت مناجات را بردار
2-خدایا...
من کسانی که تو دوستشان نداریرا ترک میکنم و درمقابل تو لذت با خود بودن را به من بده
3-خدایا...
من پناهگاه شیطان را ترک میکنم وتودرمقابل پناهگاه امن خودت رابه من بده....امروز روز اول مذاکره است!!!
خدایا...
برای شفاف سازی گام اول را من برمیدارم و سانتری فیوژهای گناه را که شیطان در وجودم برپا کرده یکی یکی وباکمک تو از کار می اندازم...هسته درونی ام را خودت غنی سازی کن ...درکنار اینکه معترفم..."وماتوفیقی الا بالله" در عین حال معتقدم..."آدم شدن حق مسلم ماست"