این روزها نمازم را شکسته می خوانم

چهار فرسخ دور افتاده ام ار چشمانت...

*یا صاحب الزمان ادرکنی*