ساعت یک و دو نصف شب بود. صدای شُرشُر آب می آمد.

 یکی ظروف رزمنده ها رو جمع کرده بود و خیلی آروم ،

 به طوری که کسی بیدار نشود ، پای تانکر آب می شست.

 

جلوتر رفتم.

 

دیدم حاج ابراهیم همته ، فرمانده ی لشکر ...

 

انسان بزرگ هر چه بالاتر می رود ، خاکی تر می شود.

 

این خصوصیت مردان خداست. خدایی شویم