دانشجومعلمان شرکت کننده خانم ها

مهدیه شکوری  رشته علوم تربیتی  (انجمن علمی)

 سکینه بیگ زاده رشته مشاوره   (شورای صنفی)

هانیه رفیعی رشته علوم تربیتی (نشریات)

سیده مینا حسینی رشته زبان انگلیسی   (کانون فرهنگی)

سیده فاطمه اسماعیلی رشته علوم تربیتی  ( تشکل های اسلامی)