دانشجومعلمان آذربایجان غربی  در دوره رویش مجری طرح دیدار با نهاد رهبری شدند و با همکاری مسئولین طرح ،بنری با

امضای دانشجویان همه استانها و هیئت همراه و افراد حاضر در دوره آماده کردند. تا توسط  حاج آقای دادگر نماینده نهادرهبری

در دانشگاه فرهنگیان هماهنگی های لازم انجام شود و خواسته دانشجویان عزیز محقق گردد....


اگرخدابخواهد...امضای حاج آقای صادق زاده و آقای میرمعینی وو...

لطفا ادامه مطلب...
تشکر ازتلاش های آقای محمدپور وهمکارمحترمشون...تشکر از آقای دادگر نماینده نهاد رهبری دردانشگاه فرهنگیان


 تشکراز حاج آقا صادق زاده معاونت فرهنگی ،اجتماعیتشکراز مسئول محترم دوره رویش
تشکر ازآقای میرمعینی معاون محترم دانشگاه فرهنگیان