بازدید آقای مهرمحمدی سرپرست دانشگاه فرهنگیان وهیئت همراه ازغرفه آذربایجان غربی

آقای مهرمحمدی
آقای میرمعینی معاون دانشگاه فرهنگیان

آقای صادق زاده معاونت فرهنگی ، اجتماعی