یاد بگیریم، بین نیاز ها و خواسته هایمان تفاوت قائل باشیم،

آدمی به هر چه دلش میخواهد نیاز ندارد !!!