سلام بر آنهایی که رفتند تا بمانند و نماندند تا بمیرند !


                                               

 و تا ابد به آنانکه پلاکشان را از گردن خویش درآوردند تا مانند مادرشان گمنام و بی مزار بمانند ... مدیونیم