دیریست که ما منتظر روی تو هستیم        ما بند نجابت به تن اسم تو بستیم

 

دیریست که دلداده ما خانه نشین است  جای قدمش بوسه به صد چاک زمین است