توبه


خدایا مرا ببخش 

که سر در گمی من از سرگرمی به غیر تو بود 

خدایا دیگران را با نام تو آرام می کنم 

ولی .........

خودم را با چه آرام کنم ...!