خدا به قلب کوچکم وسعت ده،

تـــا بــتــوانـــم بزرگی ات را درک کنم،

و در دریای بزرگی و پاکی،

و مـــهــربــانـــی تـــــو غــرق شوم...

و به بال هایم توانی ده،

تــا بــتــوانــم بــه سـوی تو پرواز کنم،

تو که آشناترین آشنایی...