خدا

فراموش شده ترین

حقیقت امروز ماست!

لحظاتی

به خدا برگردیم !

آغوشش را برای تو

باز کرده است

او منتظر است تا که ما برگردیم!

 را به خدا بسپار 

❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖❖

وقتی به یکی زیادی تو زندگیت اهمیت بدی

اهمیتت رو تو زندگیش از دست میدی

به همین راحتی ...